Εισαγωγή

Ο ιστότοπος “pricy.gr”, συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων του και του περιεχομένου (στο εξής καλούμενος “ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ”) ανήκει στην επιχείρηση με επωνυμία “Α&Α ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε.” με έδρα στην Ηλιούπολη (στο εξής καλούμενη “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ”). Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ λειτουργεί ως χώρος πληροφόρησης και ως ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και περιηγούνται στις σελίδες του καλούνται στο εξής “ΧΡΗΣΤΕΣ”. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται, εγγράφονται ή κάνουν χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, καλούνται στο εξής “ΠΕΛΑΤΕΣ”. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ είναι υποσύνολο των ΧΡΗΣΤΩΝ.

Αποδοχή Όρων χρήσης

Κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ που εισέρχεται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, περιηγείται στις σελίδες του, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος ΧΡΗΣΤΗΣ δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή, αγορά αγαθών, ή χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δημοσίευση – Τροποποίηση Όρων χρήσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και των συναλλαγών ή υπηρεσιών που διενεργούνται μέσα από αυτόν, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να δημοσιεύει τους κάθε φορά ισχύοντες όρους χρήσης μέσα στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παραθέτει στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και προέρχονται από άλλες πηγές (πχ. κατασκευαστές προϊόντων, άλλους εμπόρους, διανομείς, αντιπρόσωπους κλπ.). Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ΧΡΗΣΤΗ και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ΧΡΗΣΤΗΣ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη και τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. Ή με αδυναμία παροχής υπηρεσιών, προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πολιτική τιμών

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που προβάλλονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των ΧΡΗΣΤΩΝ ή/και ΠΕΛΑΤΩΝ.

Δικαίωμα Επιστροφών – Υπαναχώρησης

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ που έχει προβεί στην αγορά αγαθών ή υπηρεσιών μέσα από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, υπάγεται στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει). Δικαιούται εντός των νομίμων χρονικών πλαισίων και επιπροσθέτως του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος, ζητώντας την επιστροφή ή αντικατάσταση του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω email ή τηλεφωνικά. Τα επιστρεφόμενα αγαθά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να μην έχουν υποστεί ζημιά από τον ΠΕΛΑΤΗ και να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και με όλα τα παρελκόμενα τους, τα οποία πρέπει να βρίσκονται επίσης σε καλή κατάσταση και να μην έχουν υποστεί ζημιά από τον ΠΕΛΑΤΗ.

Εάν έχει εκδοθεί Τιμολόγιο Πώλησης για την αγορά των αγαθών, τότε, σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, θα εκδίδεται το αντίστοιχο Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφών προς τον ΠΕΛΑΤΗ. Εάν έχει εκδοθεί Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για την αγορά των αγαθών, τότε για να προχωρήσει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε επιστροφή ή πίστωση χρημάτων, απαραίτητη και απαράβατη προϋπόθεση είναι τα επιστρεφόμενα αγαθά να συνοδεύονται από την προαναφερθείσα Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφή ή πίστωση χρημάτων δεν γίνεται στην περίπτωση όπου τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί και κατά συνέπεια δεν είναι πλέον δυνατή η πώληση τους ή η επιστροφή τους στον προμηθευτή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ εκτός των ρητών εξαιρέσεων, όπως εμπορικά σήματα κλπ. που ανήκουν στις αναφερόμενες εταιρείες. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Διαχείριση Δεδομένων

Τα στοιχεία των ΧΡΗΣΤΩΝ και ΠΕΛΑΤΩΝ (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών που αυτοί διενεργούν μέσα από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ θεωρούνται απόρρητα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε τη σελίδα Πολιτική Απορρήτου.

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και του ΧΡΗΣΤΗ ή πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη (αποστολέας) και ανέρχεται στα 5€ εντός Αττικής-ενώ για την επαρχία ισχύει ι τιμοκατάλογος της speedex