Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος “pricy.gr”, συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων του και του περιεχομένου (στο εξής καλούμενος “ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ”) ανήκει στην επιχείρηση με επωνυμία “Α&Α ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε.” με έδρα στην Ηλιούπολη (στο εξής καλούμενη “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ”). Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ λειτουργεί ως χώρος πληροφόρησης και ως ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και περιηγούνται στις σελίδες του καλούνται στο εξής “ΧΡΗΣΤΕΣ”. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται, εγγράφονται ή κάνουν χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, καλούνται στο εξής “ΠΕΛΑΤΕΣ”. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ είναι υποσύνολο των ΧΡΗΣΤΩΝ.

Αποδοχή Όρων χρήσης

Κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ που εισέρχεται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, περιηγείται στις σελίδες του, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος ΧΡΗΣΤΗΣ δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή, αγορά αγαθών, ή χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δημοσίευση – Τροποποίηση Όρων χρήσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και των συναλλαγών ή υπηρεσιών που διενεργούνται μέσα από αυτόν, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να δημοσιεύει τους κάθε φορά ισχύοντες όρους χρήσης μέσα στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παραθέτει στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και προέρχονται από άλλες πηγές (πχ. κατασκευαστές προϊόντων, άλλους εμπόρους, διανομείς, αντιπρόσωπους κλπ.). Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ΧΡΗΣΤΗ και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ΧΡΗΣΤΗΣ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη και τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. Ή με αδυναμία παροχής υπηρεσιών, προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πολιτική τιμών

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που προβάλλονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των ΧΡΗΣΤΩΝ ή/και ΠΕΛΑΤΩΝ.

Δικαίωμα Επιστροφών – Υπαναχώρησης

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ που έχει προβεί στην αγορά αγαθών ή υπηρεσιών μέσα από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, υπάγεται στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει). Δικαιούται εντός των νομίμων χρονικών πλαισίων και επιπροσθέτως του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος, ζητώντας την επιστροφή ή αντικατάσταση του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω email ή τηλεφωνικά. Τα επιστρεφόμενα αγαθά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να μην έχουν υποστεί ζημιά από τον ΠΕΛΑΤΗ και να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και με όλα τα παρελκόμενα τους, τα οποία πρέπει να βρίσκονται επίσης σε καλή κατάσταση και να μην έχουν υποστεί ζημιά από τον ΠΕΛΑΤΗ.

Εάν έχει εκδοθεί Τιμολόγιο Πώλησης για την αγορά των αγαθών, τότε, σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, θα εκδίδεται το αντίστοιχο Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφών προς τον ΠΕΛΑΤΗ. Εάν έχει εκδοθεί Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για την αγορά των αγαθών, τότε για να προχωρήσει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε επιστροφή ή πίστωση χρημάτων, απαραίτητη και απαράβατη προϋπόθεση είναι τα επιστρεφόμενα αγαθά να συνοδεύονται από την προαναφερθείσα Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφή ή πίστωση χρημάτων δεν γίνεται στην περίπτωση όπου τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί και κατά συνέπεια δεν είναι πλέον δυνατή η πώληση τους ή η επιστροφή τους στον προμηθευτή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ εκτός των ρητών εξαιρέσεων, όπως εμπορικά σήματα κλπ. που ανήκουν στις αναφερόμενες εταιρείες. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Διαχείριση Δεδομένων

Τα στοιχεία των ΧΡΗΣΤΩΝ και ΠΕΛΑΤΩΝ (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών που αυτοί διενεργούν μέσα από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ θεωρούνται απόρρητα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε τη σελίδα Πολιτική Απορρήτου.

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και του ΧΡΗΣΤΗ ή πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη (αποστολέας) και ανέρχεται στα 5€ εντός Αττικής-ενώ για την επαρχία ισχύει ι τιμοκατάλογος της speedex

Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος “pricy.gr”, συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων του και του περιεχομένου (στο εξής καλούμενος “ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ”) ανήκει στην επιχείρηση με επωνυμία “Α&Α ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε.” με έδρα στην Ηλιούπολη (στο εξής καλούμενη “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ”). Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ λειτουργεί ως χώρος πληροφόρησης και ως ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και περιηγούνται στις σελίδες του καλούνται στο εξής “ΧΡΗΣΤΕΣ”. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται, εγγράφονται ή κάνουν χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, καλούνται στο εξής “ΠΕΛΑΤΕΣ”. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ είναι υποσύνολο των ΧΡΗΣΤΩΝ.

Δεδομένα ΧΡΗΣΤΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει άμεσα πληροφορίες επισκέψεων στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, όπως διευθύνσεις Internet (IP), τύπος προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, αριθμός κλικ ανά σελίδα, κλπ, μόνο για στατιστικούς λόγους. Τα στοιχεία αυτά δεν συσχετίζονται με άλλα, παραμένουν ανώνυμα και μπορεί να διατηρηθούν για διάστημα έως και 24 μηνών.

Αναλόγως με τη χρήση του κάθε ΧΡΗΣΤΗ, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του, τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεται και προσαρμόζουν το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης του ή άλλες πληροφορίες που στέλνονται μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης του. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιθυμεί να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies, μπορεί να το κάνει μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης του. Οδηγίες για τη ρύθμιση των επιλογών cookies των προγραμμάτων περιήγησης, είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων κατασκευαστών λογισμικού.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics της Google για να συλλέγει από τους ΧΡΗΣΤΕΣ στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και την περιήγηση τους μέσα σε αυτόν. Τα στοιχεία αυτά η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τα επεξεργάζεται για στατιστικούς λόγους και λόγους marketing, προωθητικές ενέργειες κλπ. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα πολιτική απορρήτου της Google εδώ.

Δεδομένα ΠΕΛΑΤΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει άμεσα από τους ΠΕΛΑΤΕΣ στοιχεία όπως: όνομα, επωνυμία, email, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ (εάν ζητείται τιμολόγιο) κλπ. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι μόνο τα απολύτως απαραίτητα κάθε φορά για την εξυπηρέτηση των ΠΕΛΑΤΩΝ, την εκτέλεση των παραγγελιών, την αποστολή των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προς τους ΠΕΛΑΤΕΣ. Διατηρούνται για διάστημα έως 5 έτη ή όσο διαρκεί η σχέση του ΠΕΛΑΤΗ με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (πχ. διάστημα εγγραφής σε υπηρεσία newsletter) και στη συνέχεια διαγράφονται, εκτός εάν η φύλαξή τους απαιτείται από το νόμο, ή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για τη διενέργεια των συναλλαγών και την εκτέλεση των παραγγελιών (πχ. όνομα και στοιχεία παράδοσης δέματος προς την εταιρεία ταχυμεταφορών), καθώς επίσης και σε περίπτωση που συντρέχει νομική υποχρέωση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (πχ. στοιχεία τιμολόγησης προς το Taxisnet).

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας των ΠΕΛΑΤΩΝ για κάποια ενημέρωση σχετικά με την ίδια, τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και τους Όρους Χρήσης αυτών. Επίσης για να ζητήσει (προαιρετικά πάντα) αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ή να προτείνει την εγγραφή σε υπηρεσία newsletter.

Για την αποστολή των newsletter η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ χρησιμοποιεί την υπηρεσία της MailPoet. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα πολιτική απορρήτου της MailPoet εδώ.

Συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες γίνονται μέσω Viva Wallet. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων της Viva Wallet εδώ.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Κάποιες σελίδες σε αυτόν τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.) από άλλους ιστότοπους (π.χ. Youtube.com). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ χρησιμοποιεί Servers που ενοικιάζει σε Ελληνικό Data Center, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες προφύλαξης των δεδομένων από καταστροφή, αλλοίωση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Δικαιώματα ΧΡΗΣΤΩΝ και ΠΕΛΑΤΩΝ

Οποιοσδήποτε ΧΡΗΣΤΗΣ ή ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα του, πρέπει να επικοινωνήσει το σχετικό του αίτημα προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

  • Δικαίωμα Διόρθωσης / Ενημέρωσης στοιχείων
  • Δικαίωμα Αντίρρησης στην επεξεργασία
  • Δικαίωμα Διαγραφής
  • Δικαίωμα Ανάκλησης της Συναίνεσης (εφόσον υπάρχει πράξη για την οποία απαιτείται συναίνεση)
  • Δικαίωμα στη λήψη αντίγραφων σε ηλεκτρονική μορφή

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία:
Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 210….